Slide 2

Zasady współpracy - regulamin  

Rodzaje usług szczegółowo określa oferta Poradni, która może ulec zmianie w każdym czasie.

W czasie korzystania z usług Poradni, Pacjent ma prawo do:

· rzetelnej informacji,

· wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych,

· jeżeli pacjent wykupił pakiet na plan żywieniowy, zaś dietetyk zdecydował wówczas o zakończeniu współpracy, Pacjent ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty za opłacony pakiet pomniejszony o cenę odbytych konsultacji i otrzymanych jadłospisów według cennika Poradni,

· równego i indywidualnego traktowania wobec innych Pacjentów Poradni,

· należytego szacunku, również wobec innych Pacjentów Poradni,

Do obowiązków pacjenta należy:

· przestrzeganie regulaminu Poradni,

· poszanowanie godności, szacunku i uprzejme traktowanie personelu Poradni,

· przestrzeganie zasad higieny osobistej,

· posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość pacjenta Poradni,

· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

· przestrzeganie zaleceń personelu Poradni,

· trzymanie się wyznaczonego przy rejestracji czasu wizyty. Wizyta, na którą Pacjent się spóźni jest płatna 100%, czas nie jest przedłużany;

· rejestrowanie wizyty telefonicznie lub osobiście wyłącznie w godzinach pracy Poradni. W przypadkach nagłych lub innych, jeżeli pacjent nie może dodzwonić się do gabinetu lub z nim skontaktować, może on wysłać SMS lub wiadomość e-maila na adres b.mastalerczyk@dietolinia.pl,

· w przypadkach nagłych lub innych, o niemożności stawienia się Pacjenta na umówioną wcześniej wizytę w Poradni, Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować personel Poradni o tym fakcie, we wszelki możliwy dla niego sposób, w szczególności telefonicznie, sms, poprzez wiadomość e-mail itp. Pacjent płaci pełną kwotę za wcześniej umówioną wizytę, na którą się nie stawił, chyba że odwoła ją wcześniej niż ostatnie 48 godzin przed czasem umówionej wizyty;

· o ewentualnym przełożeniu wcześniej umówionej wizyty Pacjenta w Poradni, Pacjent ma obowiązek poinformować personel Poradni o tym fakcie z co najmniej 2-dniowym (dwu dniowym) wyprzedzeniem (tj. 48 godzin przed czasem umówionej wizyty);

· w przypadku braku aktualnych wyników badań, których diagnostykę zaleca Poradnia, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie stanu zdrowia Pacjenta, a tym samym za nieodpowiednie przygotowanie się Pacjenta do wizyty w Poradni

· jeśli zlecone przez Poradnię badania nie zostaną wykonane przez Pacjenta, dietetyk może zdecydować o zakończeniu współpracy z Pacjentem lub przedstawić zalecenia dietetyczne dla Pacjenta, które będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy dietetyka na temat zdrowia Pacjenta, za które to zalecenia i ich wynik Poradnia ani dietetyk nie ponosi odpowiedzialności,

· realizacja ustalonego przez Poradnię planu żywieniowego i dotrzymywanie przez Pacjenta terminów wizyt w Poradni, według zasad współpracy,

· poszanowanie praw autorskich jadłospisów Poradni, które są własnością intelektualną Poradni, w szczególności zakazane jest Pacjentowi przypisywanie ustalonym w Poradni jadłospisom swojego czy innego autorstwa, udostępnianie go, powielanie, kopiowanie itp. osobom trzecim bez wiedzy i zgody Poradni. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, po wykupieniu jadłospisów Pacjent ma obowiązek osobiście wykazać, że ww. zachowania odbyły się bez jego zgody i wiedzy. W innym wypadku, Pacjent oświadcza i akceptuje możliwość poddania się odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z naruszenia prawa i postanowień niniejszego regulaminu,

· usługi Poradni przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Pacjenta i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze zarobkowym, doradczym czy informacyjnym,

· zabronione jest powtarzanie jadłospisów Poradni, które są przygotowywane na 2 tygodnie, po zrealizowaniu danej rozpiski, zgodnie z przyjętym na pierwszej konsultacji planem żywieniowym. Pacjent w ciągu 2-3 dni od umówionej wizyty otrzymuje kolejny jadłospis dopasowany do aktualnych potrzeb organizmu. Powtarzanie diet, wydłużanie czasu spotykania się na wizycie skutkuje niedoborami wartości odżywczych, co w konsekwencji pogarsza stan zdrowia Pacjenta – za co dietetyk ani Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu praktyki prowadzone „na własną rękę” przez Pacjenta. W przypadkach ww. Poradnia zakończy współpracę z Pacjentem,

· Poradnia nie udostępnia Pacjentowi specjalistycznych wyliczeń, analiz itp. koniecznych do przygotowywania jadłospisów. Pacjent otrzymuje rozpiski dostosowane tak, by były wygodne do zastosowania i realizacji,

· zasada szczerości – Pacjent ma obowiązek szczerego kontaktu z dietetykiem w zakresie dotrzymywania diety rozpisanej przez Poradnię. Wszelkie zatajanie informacji w tym zakresie, w szczególności o stanie zdrowia przez Pacjenta, o stanie realizacji diety Poradni przez Pacjenta itp. będzie skutkowało zakończeniem współpracy w Poradni, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

· bycie otwartym w kontakcie z dietetykiem Poradni, co pozwoli w najlepszy sposób prowadzić prace nad zmianą nawyków żywieniowych. W skrajnych przypadkach, gdy oczekiwania Pacjenta zagrażają jego zdrowiu lub są nierealne współpraca zostaje przerwana, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

· współpraca online – Pacjent ma obowiązek dotrzymywać wyznaczanych przez dietetyka Poradni terminów, nie zastosowanie się skutkuje anulowaniem współpracy, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

· dokonywanie płatności z góry – gotówką w Poradni lub w formie przedpłaty na konto bankowe przed wizytą,

· rozpoczęcie korzystania z usług Poradni i dokonanie płatności za usługę jest wyrazem akceptacji warunków współpracy

W przypadku realizacji planu żywieniowego dla dwóch osób, obowiązujący rabat 50% dla jednej osoby zostaje unieważniony jeżeli jedna z osób plan żywieniowy przerwie. Osoba nadal realizująca plan żywieniowy opłaca wówczas pełne kwoty, zgodnie z cennikiem.

Zadzwoń, aby umówić się na wizytę

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.