Slide 2

Zasady współpracy - regulamin  

Regulamin Poradni Dietolinia Beata Mastalerczyk  

§1 Informacje ogólne

1.      Dietolinia Poradnia Dietetyczna Beata Mastalerczyk zwana dalej Poradnią, prowadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej, wyspecjalizowaną w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Poradnia zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

2.      Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Poradnię jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

3.      Rozpoczęcie korzystania z usług Poradni jest wyrazem akceptacji regulaminu. Niedostosowanie się do postanowień regulaminu może być podstawą do wykluczenia Pacjenta z danego rodzaju leczenia, bez zwrotu już dokonanych płatności. W takim przypadku Poradnia nie gwarantuje oczekiwanych efektów w zakresie świadczonych usług.

4.      Regulamin jest udostępniony Pacjentowi nieodpłatnie w siedzibie Poradni, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z usług Poradni.  

§2 Prawa i obowiązki pacjenta

1.      Rodzaje usług szczegółowo określa oferta Poradni, która może ulec zmianie w każdym czasie.

2.      W czasie korzystania z usług Poradni, Pacjent ma prawo do:

(1.) rzetelnej informacji,

(2.) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych,

(3.) jeżeli pacjent wykupił pakiet na plan żywieniowy, zaś dietetyk zdecydował wówczas o zakończeniu współpracy, Pacjent ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty za opłacony pakiet pomniejszony o cenę odbytych konsultacji i otrzymanych jadłospisów według cennika Poradni, (4.) równego i indywidualnego traktowania wobec innych Pacjentów Poradni,

(5.) należytego szacunku, również wobec innych Pacjentów Poradni,

3.      Do obowiązków pacjenta należy:

(1.) przestrzeganie regulaminu Poradni,

(2.) poszanowanie godności, szacunku i uprzejme traktowanie personelu Poradni,

(3.) przestrzeganie zasad higieny osobistej,

(4.) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość pacjenta Poradni,

(5.) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

(6.) przestrzeganie zaleceń personelu Poradni,

(7.) trzymanie się wyznaczonego przy rejestracji czasu wizyty. Wizyta, na którą Pacjent się spóźni jest płatna 100%, czas nie jest przedłużany;

(8.) rejestrowanie wizyty telefonicznie lub osobiście wyłącznie w godzinach pracy Poradni . W przypadkach nagłych lub innych, jeżeli pacjent nie może dodzwonić  się do gabinetu lub z nim skontaktować, może on wysłać SMS lub wiadomość e-maila na adres b.mastalerczyk@dietolinia.pl,

(9.) w przypadkach nagłych lub innych, o niemożności stawienia się Pacjenta na umówioną wcześniej wizytę w Poradni, Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować personel Poradni o tym fakcie, we wszelki możliwy dla niego sposób, w szczególności telefonicznie, sms, poprzez wiadomość e-mail itp. Pacjent płaci pełną kwotę za wcześniej umówioną wizytę, na którą się nie stawił, chyba że odwoła ją wcześniej niż ostatnie 48 godzin przed czasem umówionej wizyty;

(10.)    o ewentualnym przełożeniu wcześniej umówionej wizyty Pacjenta w Poradni, Pacjent ma obowiązek poinformować personel Poradni o tym fakcie z co najmniej 2-dniowym (dwu dniowym) wyprzedzeniem (tj. 48 godzin przed czasem umówionej wizyty);

(11.)    w przypadku braku aktualnych wyników badań, których diagnostykę zaleca Poradnia, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie stanu zdrowia Pacjenta, a tym samym za nieodpowiednie przygotowanie się Pacjenta do wizyty w Poradni.

(12.)    jeśli zlecone przez Poradnię badania nie zostaną wykonane przez Pacjenta, dietetyk może zdecydować o zakończeniu współpracy z Pacjentem lub przedstawić zalecenia dietetyczne dla Pacjenta, które będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy dietetyka na temat zdrowia Pacjenta, za które to zalecenia i ich wynik Poradnia ani dietetyk nie ponosi odpowiedzialności,

(13.)    realizacja ustalonego przez Poradnię planu żywieniowego i dotrzymywanie przez Pacjenta terminów wizyt w Poradni, według zasad współpracy,

(14.)    poszanowanie praw autorskich jadłospisów Poradni, które są własnością intelektualną Poradni, w szczególności zakazane jest Pacjentowi przypisywanie ustalonym w Poradni jadłospisom swojego czy innego autorstwa, udostępnianie go, powielanie, kopiować itp. osobom trzecim bez wiedzy i zgody Poradni. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, po wykupieniu jadłospisów Pacjent ma obowiązek osobiście wykazać, że ww. zachowania odbyły się bez jego zgody i wiedzy. W innym wypadku, Pacjent oświadcza i akceptuje możliwość poddania się odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z naruszenia prawa i postanowień niniejszego regulaminu,  

(15.)    zabronione jest powtarzanie jadłospisów Poradni, które są przygotowywane na 2 tygodnie, po zrealizowaniu danej rozpiski, zgodnie z przyjętym na pierwszej konsultacji planem żywieniowym. Pacjent w ciągu 2-3 dni od umówionej wizyty otrzymuje kolejny jadłospis dopasowany do aktualnych potrzeb organizmu. Powtarzanie diet, wydłużanie czasu spotykania się na wizycie skutkuje niedoborami wartości odżywczych, co w konsekwencji pogarsza stan zdrowia Pacjenta – za co dietetyk ani Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu praktyki prowadzone „na własną rękę” przez Pacjenta. W przypadkach ww. Poradnia zakończy współpracę z Pacjentem.

(16.)    Pacjent otrzymuje rozpiski dostosowane tak, by były wygodne do zastosowania i realizacji.

(17.)    zasada szczerości – Pacjent ma obowiązek szczerego kontaktu z dietetykiem w zakresie dotrzymywania diety rozpisanej przez Poradnię. Wszelkie zatajanie informacji w tym zakresie, w szczególności o stanie zdrowia przez Pacjenta, o stanie realizacji diety Poradni przez Pacjenta itp. będzie skutkowało zakończeniem współpracy w Poradni, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

(18.)    bycie otwartym w kontakcie z dietetykiem Poradni, co pozwoli w najlepszy sposób prowadzić prace nad zmianą nawyków żywieniowych. W skrajnych przypadkach, gdy oczekiwania Pacjenta zagrażają jego zdrowiu lub są nierealne współpraca zostaje przerwana, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

(19.)    współpraca online – Pacjent ma obowiązek dotrzymywać wyznaczanych przez dietetyka Poradni terminów, nie zastosowanie się skutkuje anulowaniem współpracy, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

(20.)    dokonywanie płatności z góry – gotówką w Poradni lub w formie przedpłaty na konto bankowe przed wizytą.

(21.)    dokonanie płatności za usługę także oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad współpracy Poradni.

(22)    w przypadku realizacji planu żywieniowego dla 2 osób, obowiązujący rabat 50% dla jednej osoby zostaje unieważniony, jeżeli jedna z osób plan żywieniowy przerwie. Osoba nadal realizująca plan żywieniowy płaci wówczas pełne kwoty, zgodnie z cennikiem. Rabat obowiązuje tylko w przypadku realizacji przez 2 osoby takich samych jadłospisów (z ewentualną różnicą kaloryczną i odżywczą, dopasowaną indywidualnie) lub jadłospisów ze wspólnymi obiadami (lub wspólnymi innymi posiłkami).

§3 Wszelkie usługi świadczone przez Poradnię oraz wszystkie treści udostępniane w Poradni lub poprze stronę internetową Poradni nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarza. Żadne przepisy potraw, napoi lub receptury ich sporządzania nie są recepturami leków lub zaleceniem ich stosowania.

§4 Poradnia nie ponosi odpowiedzialności w zakresie samodzielnych zmian w proponowanych jadłospisach.

§5 Pacjent oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania porad Poradni przeprowadził konsultacje z lekarzem odpowiedniej specjalizacji celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do proponowanego przez Poradnię sposobu żywienia. W przypadku braku udokumentowania wyżej wskazanych, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty świadczonych usług.

§6 Pacjent nie może udostępniać, sprzedawać, kopiować osobom trzecim przygotowywanych indywidualnie dla niego jadłospisów. Usługi Poradni przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Pacjenta i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze zarobkowym, doradczym czy informacyjnym. Materiały udostępniane Pacjentowi, jak również wygląd i treść strony internetowej, Poradnia Dietetyczna Dietolinia.pl stanowią własność Dietolinia Poradnia Dietetyczna Beata Mastalerczyk i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7 Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za brak lub utrudniany dostęp do swoich usług, w sytuacji, gdy ich przyczyną są prace konserwacyjne systemów informatycznych. Poradnia dokona jednak wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej, a czas ich trwania był możliwie jak najkrótszy.

§8 Ze względu na złożoność procesów życiowych, specyfikę organizmu ludzkiego oraz uwarunkowania zewnętrzne Poradnia zastrzega, iż nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieosiągnięcia pożądanych przez Pacjenta efektów.

§9 Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające w szczególności z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z treścią udzielonej porady, wynikające z podania nieprawdy lub zatajenia istotnych okoliczności, w szczególności chorób, alergii, nietolerancji pokarmowej.

§10 W razie rezygnacji ze spełnienia oferowanych usług i przed ich wykonaniem przez Poradnię, umowę uważa się za niezawartą, a Pacjent jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Strony cokolwiek do tej chwili już sobie świadczyły, w szczególności tzw. przedpłatę to podlega ona zwrotowi z upływem 14 dni. Nie dotyczy to odbytych już konsultacji dietetycznych w Poradni lub innych konsultacji w Poradni.

§11 Pacjent dokonuje płatności w formie przedpłaty osobiście lub poprzez zaksięgowanie przelewu na rachunek bankowy Poradni. Pacjent dokonuje zapłaty za usługę poprzez wpłatę kwoty równej cenie usługi. Opłaty za leczenie nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków opisanych w regulaminie.

§12 Umowa zostaje zawarta po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Poradnia nie będzie dokonywała zmiany cen w trakcie realizacji świadczenia.

§13 Ceny Usług znajdują się w zakładce „cennik” na stronie internetowej www.dietolinia.pl. Podane w Cenniku kwoty są cenami netto i mogą ulec zmianie w każdym czasie.

§14 Pacjentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi Poradni w szczególności ze względu na fakt, iż za zgodą Pacjenta świadczenie tych usług następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy. Właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Pacjenta oraz świadczenia już dokonane przez Poradnię w wykonaniu wzajemnej współpracy, Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

§15 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu sądem właściwym dla sporów z tego wynikłych będzie sąd właściwy dla siedziby Poradni. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą podawane do wiadomości na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Zadzwoń, aby umówić się na wizytę

Gratulacje! Produkt został dodany do Twojego koszyka

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Ten produkt znajduje się obecnie w koszyku

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.