Rodzaje usług szczegółowo określa oferta Poradni, która może ulec zmianie w każdym czasie.

W czasie korzystania z usług Poradni, Pacjent ma prawo do:

·         rzetelnej informacji,

·         wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych,

·         jeżeli pacjent wykupił pakiet na plan żywieniowy, zaś dietetyk zdecydował wówczas o zakończeniu współpracy, Pacjent ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty za opłacony pakiet pomniejszony o cenę odbytych konsultacji i otrzymanych jadłospisów według cennika Poradni,

·         równego i indywidualnego traktowania wobec innych Pacjentów Poradni,

·         należytego szacunku, również wobec innych Pacjentów Poradni,

Do obowiązków pacjenta należy:

·         przestrzeganie regulaminu Poradni,

·         poszanowanie godności, szacunku i uprzejme traktowanie personelu Poradni,

·         przestrzeganie zasad higieny osobistej,

·         posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość pacjenta Poradni,

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

·         przestrzeganie zaleceń personelu Poradni,

·         trzymanie się wyznaczonego przy rejestracji czasu wizyty. Wizyta, na którą Pacjent się spóźni jest płatna 100%, czas nie jest przedłużany;

·         rejestrowanie wizyty telefonicznie lub osobiście wyłącznie w godzinach pracy Poradni. W przypadkach nagłych lub innych, jeżeli pacjent nie może dodzwonić  się do gabinetu lub z nim skontaktować, może on wysłać SMS lub wiadomość e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

·         w przypadkach nagłych lub innych, o niemożności stawienia się Pacjenta na umówioną wcześniej wizytę w Poradni, Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować personel Poradni o tym fakcie, we wszelki możliwy dla niego sposób, w szczególności telefonicznie, sms, poprzez wiadomość e-mail itp. Pacjent płaci pełną kwotę za wcześniej umówioną wizytę, na którą się nie stawił, chyba że odwoła ją wcześniej niż ostatnie 48 godzin przed czasem umówionej wizyty;

·         o ewentualnym przełożeniu wcześniej umówionej wizyty Pacjenta w Poradni, Pacjent ma obowiązek poinformować personel Poradni o tym fakcie z co najmniej 2-dniowym (dwu dniowym) wyprzedzeniem (tj. 48 godzin przed czasem umówionej wizyty);

·         w przypadku braku aktualnych wyników badań, których diagnostykę zaleca Poradnia, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie stanu zdrowia Pacjenta, a tym samym za nieodpowiednie przygotowanie się Pacjenta do wizyty w Poradni

 

·         jeśli zlecone przez Poradnię badania nie zostaną wykonane przez Pacjenta, dietetyk może zdecydować o zakończeniu współpracy z Pacjentem lub przedstawić zalecenia dietetyczne dla Pacjenta, które będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy dietetyka na temat zdrowia Pacjenta, za które to zalecenia i ich wynik Poradnia ani dietetyk nie ponosi odpowiedzialności,

·         realizacja ustalonego przez Poradnię planu żywieniowego i dotrzymywanie przez Pacjenta terminów wizyt w Poradni, według zasad współpracy,

·         poszanowanie praw autorskich jadłospisów Poradni, które są własnością intelektualną Poradni, w szczególności zakazane jest Pacjentowi przypisywanie ustalonym w Poradni jadłospisom swojego czy innego autorstwa, udostępnianie go, powielanie, kopiowanie itp. osobom trzecim bez wiedzy i zgody Poradni. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, po wykupieniu jadłospisów Pacjent ma obowiązek osobiście wykazać, że ww. zachowania odbyły się bez jego zgody i wiedzy. W innym wypadku, Pacjent oświadcza i akceptuje możliwość poddania się odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z naruszenia prawa i postanowień niniejszego regulaminu, 

·         usługi Poradni przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Pacjenta i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze zarobkowym, doradczym czy informacyjnym,

·         zabronione jest powtarzanie jadłospisów Poradni, które są przygotowywane na 2 tygodnie, po zrealizowaniu danej rozpiski, zgodnie z przyjętym na pierwszej konsultacji planem żywieniowym. Pacjent w ciągu 2-3 dni od umówionej wizyty otrzymuje kolejny jadłospis dopasowany do aktualnych potrzeb organizmu. Powtarzanie diet, wydłużanie czasu spotykania się na wizycie skutkuje niedoborami wartości odżywczych, co w konsekwencji pogarsza stan zdrowia Pacjenta – za co dietetyk ani Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu praktyki prowadzone „na własną rękę” przez Pacjenta. W przypadkach ww. Poradnia zakończy współpracę z Pacjentem,

·         Poradnia nie udostępnia Pacjentowi specjalistycznych wyliczeń, gramówek produktów spożywczych, analiz itp. koniecznych do przygotowywania jadłospisów. Pacjent otrzymuje rozpiski dostosowane tak, by były wygodne do zastosowania i realizacji,

·         zasada szczerości – Pacjent ma obowiązek szczerego kontaktu z dietetykiem w zakresie dotrzymywania diety rozpisanej przez Poradnię. Wszelkie zatajanie informacji w tym zakresie, w szczególności o stanie zdrowia przez Pacjenta, o stanie realizacji diety Poradni przez Pacjenta itp. będzie skutkowało zakończeniem współpracy w Poradni, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

·         bycie otwartym w kontakcie z dietetykiem Poradni, co pozwoli w najlepszy sposób prowadzić prace nad zmianą nawyków żywieniowych. W skrajnych przypadkach, gdy oczekiwania Pacjenta zagrażają jego zdrowiu lub są nierealne współpraca zostaje przerwana, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

·         współpraca online – Pacjent ma obowiązek dotrzymywać wyznaczanych przez dietetyka Poradni terminów, nie zastosowanie się skutkuje anulowaniem współpracy, zaś Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wynik wzajemnej współpracy,

·         dokonywanie płatności z góry – gotówką w Poradni lub w formie przedpłaty na konto bankowe przed wizytą,

·         rozpoczęcie korzystania z usług Poradni i dokonanie płatności za usługę jest wyrazem akceptacji warunków współpracy

W przypadku realizacji planu żywieniowego dla dwóch osób, obowiązujący rabat 50% dla jednej osoby zostaje unieważniony jeżeli jedna z osób plan żywieniowy przerwie. Osoba nadal realizująca plan żywieniowy opłaca wówczas pełne kwoty, zgodnie z cennikiem.

Go to top
PORADNIA DIETETYCZNA DIETOLINIA PRZYJAZNA DZIECIOM     ZAPRASZAM!